Thống kê 5 sai lầm của người Việt khi viết email tiếng Anh thương mại lần đầu