Tại sao bằng cấp như nhau nhưng mức lương lại khác biệt như vậy?