QTS – DELOITTE – ACCA: THẮP SÁNG TƯƠNG LAI, TRAO TAY ƯỚC MƠ