Người Do Thái thông minh nhất thế giới, họ có gì ?