Muốn đạt điểm viết IELTS tuyệt đối – hãy viết chuẩn thay vì viết nhiều