Lưu ý để viết một email thương mại hoàn chỉnh bằng tiếng Anh