Tổ Chức Giáo Dục QTS Australia – Khách mời danh dự của “Hội Nghị Khoa Học Điều Dưỡng Toàn Quốc Lần IX”