Cơ hội học thụ hưởng nền giáo dục Anh Quốc tại British University Vietnam trong chuỗi sự kiện: Journey to become a British student