CÁCH KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN KHI HỌC VIẾT TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU