5 ĐẶC ĐIỂM CỦA ỨNG VIÊN TÀI NĂNG MÀ NHÀ TUYỂN DỤNG TÌM KIẾM