Bạn có 90 phút để thực hiện bài kiểm tra

Học viên vui lòng điền thông tin cá nhân. Phòng Học vụ QTS English liên lạc bạn để thông báo kết quả bài kiểm tra nhanh nhất.